Menu

Česko země hojnosti, tradic, zážitků a příležitostí

23. 10. 2017

S předsedou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Janem Wiesnerem se potkáváme 8. září 2017 v pražském Karolinu po tiskové konferenci.
Pane předsedo, hovořilo se zde o významu a podpoře rozvoje cestovního ruchu v regionech Slezska, Moravy a Čech.
Ano, všechny zúčastněné strany, ty, které zde byly zastoupeny ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou, ale také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR a další instituce včetně České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, vyjádřily podporu rozvoji cestovního ruchu, respektive vzájemnou součinnost v této oblasti směřující k posilování hospodářské a sociální stability České republiky. Míra zapojení lidí do výroby jako takové totiž bude vzhledem k automatizaci a robotizaci čím dál menší. Je tedy potřeba připravit se na budoucnost a rozvíjet službové oblasti. Nejen služby nezbytné pro každodenní život stálých obyvatel obcí, měst a regionů, ale i ty spjaté s trávením volného času a tržní platformou cestovního ruchu. Když se to povede, bude to mimo jiné znamenat zajištění zaměstnanosti občanů v regionech a stabilní příliv finančních prostředků pro státní pokladnu a veřejné rozpočty krajů, měst a obcí vůbec. Tyto naše snahy v oblasti cestovního ruchu se mimo jiné propojily do širšího projektu v rámci republiky, jenž dostal název „Česko země hojnosti, tradic, zážitků a příležitostí“.

Jaké další věci v této době Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR řeší?
Zejména ty, které se týkají českého národního hospodářství. Na poslední tripartitě ve funkčním období této vlády jsme projednávali akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Rekapitulovali jsme věci, které byly v tomto volebním období splněny, a jejich výčet porovnávali s vládním programem. Poukázali jsme na ty, které nebyly splněny a které je potřeba v dalších letech plnit. Vláda například nesplnila úkoly v oblasti školství, od učňovských zařízení až po vysoké školy. Je totiž naprosto zásadní, aby školy připravovaly lidi pro praxi. Bohužel, v restrukturalizaci školství se udělalo velice málo. I když loni Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlásil rok technického vzdělání, ke kterému se Konfederace připojila, konkrétní výstupy díky neustálým změnám ve vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly minimální. Když jsme se konečně dohodli s ministrem školství, už tam nebyl. Pak s ministryní. Teď je tam další ministr… Samozřejmě, krátce před volbami už není prostor, aby někdo dal reorganizaci školství dohromady a aby ji někdo schválil. Mimo oblasti dopravy a školství jsou další nesplněné úkoly v oblasti vědy a výzkumu, kde v přístupu státu rovněž nedošlo k potřebným změnám. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR prosazuje podporu aplikovaného výzkumu, tedy to, co české národní hospodářství potřebuje. Propojení vysokých škol s výzkumnými pracovišti a podniky je stále nedostatečné. Motivace ke spolupráci je minimální, a přitom změna struktury výroby, zejména přechod na výrobu s velkou přidanou hodnotou, je pro české podniky zásadní. Tedy snížení jejich orientace na práci ve mzdě a na subdodávky pro tuzemské a zahraniční partnery, kde je stanovena cena, která nedovolí zejména našim malým a středním výrobcům krýt náklady na rozvoj a nutné navyšování mezd. Toto prosazujeme celé funkční období vlády, avšak výsledky zatím nejsou. Bez zásahu do oblasti výzkumu, vývoje a inovací a bez reformy školských systémů podporovaných a koordinovaných vládou za účinné spolupráce regionů, podnikatelů a zaměstnavatelů ale k potřebným změnám nedojde.

Na této tripartitě jste hodnotili Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.
Návrh státního rozpočtu je víc souhrnem politických požadavků jednotlivých ministerstev než odborně provázaným dokumentem. A bez výhledu do budoucna! Navyšuje se v něm výdajová část a příjmová je tomu přizpůsobována bez ohledu na to, aby k navyšování byly nějaké podklady. Zkrátka když se o deset miliard korun přidá na mzdy, dopíše se, že se státní rozpočet naplní o dalších deset miliard. Ale odkud? My se proti tomu ohradili a řekli, že to je nesystémové. Že pokud bychom nějaké navyšování výdajů podporovali, pak na investice do konkurenceschop­nosti státu, respektive do výkonnosti české ekonomiky.

Pane předsedo, zmínil jste, že v návrhu státního rozpočtu chybí finanční krytí řady opatření.
Ano, vyslovujeme obavu, že navyšování platů a nábor dalších třiceti tisíc státních zaměstnanců je „pokryt“ nepodloženým umělým navyšováním příjmové stránky státního rozpočtu. Navyšování platů neodpovídá růstu produktivity práce. Navíc nikde není řešena otázka, z čeho budou tyto rostoucí výdaje státu kryty, když se české ekonomice přestane dařit. Opět na úkor zadlužování budoucích generací? Vždyť už teď výdaje České republiky na dluhovou službu dosahují astronomické výše. Nicméně považuji za nutné podotknout, že Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR navyšování platů podporuje. Ale musí být cílené, provázané s produktivitou práce a nesmí demotivovat, což plošné zvyšování platů může.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo