Menu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky je metodickým a koordinačním orgánem pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Směrnicí pro činnost ministerstva v oblasti cestovního ruchu je Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020, která představuje střednědobý strategický dokument a vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v Česku. Důležitým cílem ministerstva je využít legislativní nástroje při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, pomocí jasných pravidel dosáhnout lepší ochrany spotřebitele a stanovit pravidla pro provoz cestovních kanceláří a agentur. Ministerstvo se významným způsobem zapojuje do aktivit meziná­rodních organizací v oblasti cestovního ruchu a svoji činnost prezentuje na odborných konferencích a veletrzích cestovního ruchu. Prostřednictvím České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je Česko prezentováno v zahraničí i na domácím trhu jako zajímavá turistická destinace. Ministerstvo realizuje řadu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v Česku.

Česko je třeba ukotvit na úroveň vnímání renomované země

04. 04. 2015

S ředitelkou Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Martinou Pavláskovou se potkáváme 24. února 2015 v její pražské kanceláři v ulici Na Příkopech.
Paní ředitelko, jaký byl pro vás loňský rok na ministerstvu?
Ve všech směrech zajímavý. Nastupovala jsem na ministerstvo 1. září 2014. Do konce roku jsem se potřebovala zorientovat a zapojit do chodu státní správy, což se podařilo. Seznámila jsem se se všemi rozpracovanými úkoly, stanovila priority, čemu je třeba se věnovat především a čemu v dalších etapách. Prioritou Odboru cestovního ruchu jsou samozřejmě úkoly a cíle vytýčené Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020. Takže úkolů jsou spousty. Čtyři zbývající měsíce do konce roku 2014 byly opravdu nabité, ale velmi zajímavé a měly spád. K dalším řešeným tématům se přidala orientace na nové zdrojové trhy. Jedním z těch, na něž chceme cílit, je Čína, kde paní první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová dne 15. listopadu 2014 v zastoupení paní ministryně podepsala Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou (viz www.e-Vsudybyl.cz, článek „Memorandum
o spolupráci“)
.

Jak vnímáte postavení cestovního ruchu v Česku?
V předchozí praxi jsem pracovala v jeho různých oblastech a oborech, a tak jsem přesvědčena o tom, že je Česko potřeba více ukotvit v mysli zahraničních turistů v úrovni renomované země, u níž je jako samozřejmost akceptováno to, že cena odpovídá kvalitě. Země, která je u světové i tuzemské klientely vnímána jako nesmírně bohatá na turistické cíle, přírodu, pamětihodnosti, kulturní, sportovní a společenské události. Jako turistická destinace, kterou se vyplatí opakovaně navštěvovat a která má turistům a návštěvníkům vždy co nabídnout. A když k nám přijedou zahraniční turisté, že všichni, hlavně lidé z terciární sféry – poskytovatelé směnárenských, průvodcovských, ubytovacích a pohostinských služeb –, kteří jsou s nimi v přímém pracovním kontaktu, nebudou koukat jen na to, jak by je připravili o víc peněz, než je hodnota poskytovaného servisu. Jsem ráda, že v tomto nastal pozitivní posun, což se odrazilo i v pozitivnějším vnímání například v oblasti často velmi diskutované pražské taxislužby. Celorepublikově se výrazně zlepšily turistické informační služby a vzrostla úroveň gastronomických. To, co je klíčové pro cestovní ruch, včetně domácího, je prosazování destinace na bázi součinnosti a společné podpory subjektů těžících z existence daného místa či regionu. Stále vidím velkou roztříštěnost a spíše „hru jednotlivců“ než pokus o týmovou spolupráci. I když jsou samozřejmě regiony a oblasti, kde se tuto spolupráci podařilo určitým způsobem nastavit. Je potřeba, aby se podnikatelské subjekty, ale i veřejné instituce, jež mají ve svých zřizovacích dokumentech podporu místního rozvoje a podporu rozvoje cestovního ruchu, spojily a vytvořily strategické akční plány, které budou mít pro dané místo či destinaci významnější přínos, jak z pohledu řízení rozvoje mikroekonomiky sídla či regionu, tak z pohledu rozvoje destinace.

Hodně se hovoří o ochraně spotřebitele v souvislosti se zákonem č. 159/1999 Sb., jak tedy situace nyní vypadá?
Dosud platný zákon č. 159/1999 S­b., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, řeší určité otázky podnikání v cestovním ruchu, zejména pak ochranu spotřebitele. Stěžejní téma, od něhož se budou odvíjet další kroky, je transpozice nové evropské směrnice o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, jíž se zrušuje a mění směrnice č. 90/314 EHS, ze které vyšel v platnost současný zákon 159/1999 Sb. Tato nová směrnice řeší ještě komplexnější ochranu spotřebitele na poli cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je samozřejmě jejím gestorem. Účastníme se jednotlivých jednání v Bruselu, kde rokujeme s ostatními členskými zeměmi nad konkrétními tématy. Některé z nich se zdají být i kontroverzní a vnímají to vesměs všechny členské státy Unie obdobně, a tak se k nim také vyjadřují. Transpozici navrhované nové směrnice z hlediska toho, co je tam zaneseno v zájmu ochrany spotřebitele, by se mělo podařit přijmout v Evropském parlamentu i Evropské komisi do konce tohoto roku. Pak je osmnáct měsíců na její zapracování do legislativy každé členské země Evropské unie. Ochrana spotřebitele by podle této směrnice měla být stoprocentní, ať si spotřebitel koupí jakoukoli cestovní službu.

Paní ředitelko, zanedlouho budete půl roku ve funkci.
Ano, a myslím, že proces, který byl nastartován novým vedením ministerstva, jde správným směrem. Zvládání úkolů, na nichž Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pracuje, zdárně pokračuje. Věřím, že jsou již vidět první výsledky naší společné práce. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že každá změna, o kterou se usiluje, potřebuje určitý čas, než se naplno projeví a může být hodnocena.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001