Menu

Asociace hotelů a restaurací České republiky má na šestnáct set členů. Její krajské sekce pracují ve všech krajích Česka. Je členkou Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC, Hospodářské komory ČR, platformy cestovního ruchu a prezidia Svazu obchodu a cestovního ruchu, evropského výboru Hotelstars Union, pracovních týmů pro otázky kvality, copyrightu a OTAs v rámci HOTREC a členem řady regionálních společností destinačního managementu. Propaguje své obory a hájí zájmy majitelů a provozovatelů hotelů, penzionů, restaurací, odborných škol a jejich dodavatelů. Podílí se na přípravě právních norem a zasazuje se o rovné podmínky hospodářské soutěže. Spolupracuje s veřejnou správou a samosprávami. Specifika dílčích oblastí řeší její odborné sekce: hotelová, gastronomická, odpovědného podnikání a vzdělávací. Svým členům zprostředkovává kontakty, zajišťuje podmínky k výměně zkušeností, informační a poradenský servis.

AHR ČR bude pokračovat v prosazování snižování daňové zátěže podnikatelů

01. 03. 2020

S prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky Ing. Václavem Stárkem se potkáváme začátkem roku 2020.
Pane prezidente, v loňském roce 2019 vstoupilo do Asociace hotelů a restaurací České republiky na sto padesát nových členů. Co pro ně, a vůbec ve prospěch lidí pracujících a podnikajících ve vašich oborech, budete podnikat letos?
Budeme pokračovat v prosazování snižování daňové zátěže podnikatelů. Je načase otevřít otázku sazby daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb. V minulosti se Asociace hotelů a restaurací České republiky už dvakrát povedlo prosadit snížení daně z přidané hodnoty pro restaurace. Nicméně, ubytovací služby jsou rovněž činností s vysokým podílem lidské práce. Tudíž jsme přesvědčeni, že by se sazby DPH těchto sobě blízkých oborů měly zharmonizovat. Máme studii, která hovoří o tom, že v zemích, ve kterých se to udělalo (např. v Německu, kde šlo DPH u ubytovacích služeb na 7 %), to akcelerovalo ekonomiku, tvorbu nových podnikatelských a pracovních příležitostí.

Chceme se zabývat nastolením spravedlivého digitálního tržního prostředí. Česko je totiž exemplárním příkladem toho, co nastane, když se nepodchytí nové trendy v ekonomice. Místo toho, aby stát garantoval rovná pravidla pro všechny účastníky hospodářské soutěže, přichází o miliardy korun, protože u jisté skupiny subjektů nedaní poskytování ubytovacích služeb za úplatu – navzdory tomu, že podle § 420 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. platí: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“
K nejzásadnějším neřešeným problémům se řadí i parita cen u zprostředkovatelů online služeb. Vymahatelnost práva, kontrola, jak se někteří ze zprostředkovatelů chovají na trhu. Jak dodržují nebo nedodržují legislativu. Jak už jsem naznačil, v našem případě se to týká zejména sdíleného ubytování, kde bychom rádi, aby konečně došlo k prosazení registrace těch, kdo pronajímají ubytovací kapacity. A protože digitální stopa je dohledatelná, není v online prostředí problém evidovat, kdo koho kde přes internet ubytovává, a vymáhat v poskytování ubytovacích služeb za úplatu dodržování pravidel. Jenomže když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Jak jsem již řekl, v tomto směru se Česko doposud nerozhoupalo nas­tolit rovné podmínky hospodářské soutěže.

Dalším velkým tématem v letošním roce je podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím cestovatelských edukačních aktivit dostupných nejširšímu okruhu dětí a mládeže v rámci školních poznávacích výletů, soustředění, exkurzí apod. Asociace hotelů a restaurací České republiky na toto téma spolu s Vysokou školou hotelovou nechala zpracovat rozsáhlou studii, která popisuje i to, jak to funguje na Západě a ostatně i na Slovensku. Jsme přesvědčeni, že je třeba, aby stát podporoval cestování dětí a mládeže po České republice. Není tajemstvím, že někteří z rodičů dětí školou povinných nebo učňů a středoškoláků na to, aby se jejich děti mohly opakovaně zúčastňovat školních zájezdů, soustředění a dalších akcí, finančně nedosáhnou. Určitě bychom tak u takových případů uvítali participaci státu. To se týká i četnosti účastí umožňujících dětem seznamovat se s dějinnými událostmi své vlasti na místech, kde se odehrávaly nebo kde se nacházejí historické památky. Jak už poukazoval učitel národů Jan Amos Komenský v Orbis picls: děti si vyučovanou látku mnohem lépe osvojí na základě osobní zkušenosti. Naše snaha podpořit cestování dětí a mládeže se tak týká nejen rozvoje vlastivědných znalostí, ale i jejich vztahu k řemeslným a dalším profesním dovednostem. Pokud se děti (některé vůbec poprvé) dostanou do prostředí, kde se něco vyrábí nebo například v případě hotelů a restaurací uplatňují další profesní dovednosti nebo se školou navštíví sportovní událost, hudební nebo divadelní představení, vědeckou instituci, přírodní parky či kulturní památky, rozšiřuje to jejich vědomostní obzor a do navštívených regionů se pak rádi vracejí v dospělosti. Pomáhá jim to k poznávání své země a při budování kladného vztahu k Česku, který je pro domácí cestovní ruch zásadní veličinou.

V oblasti vzdělávání se hodně angažujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Na letošní rok se chystá projednávání návrhu zákona o odborném vzdělávání a novela školského zákona, u kterého budeme. A to díky členství Asociace hotelů a restaurací České republiky v Hospodářské komoře ČR, která je neopomenutelným sociálním partnerem ministerstva školství. Jde nám jako vždy stále pořád dokola o sepětí výuky s praxí. O to, aby byl rozšířen počet hodin praktické výuky. Aby pro ty, kdo jsou v učebních oborech, bylo jejich příští zaměstnání atraktivní. Aby díky svému sepětí s praxí disponovali osobními poznatky a aktuálními informacemi ze svých oborů. To vše chceme promítnout do školských programů.

Další věcí, jejíž řešení chceme se Svazem obchodu a cestovního ruchu akcelerovat, je problematika řízení a financování cestovního ruchu. To je věc, která se v Česku diskutuje řadu let a kterou je třeba kodifikovat v zákonu o cestovním ruchu. Asociace hotelů a restaurací České republiky ani Svaz obchodu a cestovního ruchu se té myšlenky nikdy nevzdaly – toto téma znovu otevřeme. Souvisí s tím i další věc, která ve společnosti stále víc rezonuje, a to udržitelnost podnikání obecně a její součást, dlouhodobě udržitelné podnikání v cestovním ruchu. V letošním roce se tak budeme určitě zabývat i problematikou overtourismu.

Silným tématem je ekologie. Asociace hotelů a restaurací České republiky se už několik let intenzivně zabývá problematikou snižování používání jednorázových plastů. A to nejen těch, které jsou definovány směrnicí, jež v letošním roce vstoupí v účinnost. Chceme jít ještě dál. Vytvořit metodiku pro provozovatele hotelů a restaurací, jak minimalizovat používání plastů, která bude vytvořena na základě konkrétních zkušeností a doporučení odborníků z praxe.
Loni jsme vydali publikaci Minimalizace potravinového odpadu. Na to navazujeme dalšími aktivitami a pomáháme členům Asociace hotelů a restaurací České republiky v tom, aby snižovali potravinový odpad. To má pozitivní přínos nejen pro životní prostředí, ale i pro ekonomiku gastronomických provozů. Rádi bychom vytvořili model, který napomůže těm, kdo s restaurací začínají nebo si nejsou jisti, že ji provozují tak efektivně, jak to je možné.

Poté co Asociace hotelů a restaurací České republiky majitelům a provozovatelům restaurací vybojovala nižší, desetiprocentní sazbu DPH, jim budeme dál pomáhat v oblasti vzdělávání a poskytováním dalších benefitů. Ostatně, úspěšnost Asociace hotelů a restaurací České republiky při hájení našich oborů a prosazování zájmů svých členů je zřejmě hlavním důvodem každoročního rozšiřování se její členské základny.

Nesmím zapomenout na aktivity Asociace hotelů a restaurací České republiky v Evropské unii v rámci HOTRECu. Vytvořili jsme „White Papers for Hospital in Europe“, kde definujeme pět priorit, které komunikujeme s Evropským parlamentem. Loni 12. listopadu jsme v Evropském parlamentu iniciovali setkání, na němž spolu s dalšími osobnostmi promluvila Dita Charanzová, jež HOTRECu už několikrát v minulosti pomohla prosadit jeho připomínky do evropských směrnic. Spolupracujeme se skupinou poslanců napříč politickými stranami, aby byli informováni, jak se cestovní ruch vyvíjí. Některé otázky, právě z těch pěti priorit, které jsme zvolili, s nimi chceme řešit. Je tam otázka regulací a deregulací, resp. přeregulovanosti odvětví. Je tam také otázka, kterou budeme řešit i na české úrovni. Týká se digitálního prostoru a vybalancování vztahu uvnitř digitálního trhu. Tam už se v loňském roce některé kroky udělaly. Další je řešení nedostatku lidí na trhu práce a sociální dialog. To je věc, která by měla být celoevropskou otázkou. Není možné, aby se neunijní pracovní síly do jedné členské země Evropské unie dostávaly snadněji než do druhé. Tyhle věci měly být v rámci členských zemí Evropské unie vyrovnané. Evropa stárne. Mnohým z našich oborů se i kvůli odchodům zaměstnanců do starobního důchodu nedostává lidí, přičemž mladí profesně nejnadanější lidé odcházejí na Západ. Evropa by si zkrátka měla říct, co udělá pro to, aby naplnila trh práce. Aby i v budoucnu vůbec byla schopna dosahovat hospodářských výsledků, kterých dnes v rámci cestovního ruchu dosahuje.
Asociace hotelů a restaurací České republiky je už deset let členem aliance Hotelstars Union. Signatáři je momentálně sedmnáct zemí. V loňském roce jsme dokončili revizi klasifikace hotelů a budeme zavádět nová kritéria. Co se týká Evropské unie, víme, že Evropská komise koketuje s tím, že by zavedla svou vlastní normu pro ubytovací služby, něco jako „evropskou klasifikaci“. Takže jedním z našich úkolů v letošním roce je vysvětlit Evropské komisi, že už tady něco takového existuje a že by se s tím měla seznámit a podpořit systém, který vznikl odspodu, od samotných hoteliérů, a dobře funguje.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka