Menu

Aby evropské peníze prostřednictvím lidí pomáhaly lidem

22. 04. 2006

V evropských rozvojových fondech je prý pro Česko peněz dost, akorát si prý o ně neumíme říci. Náměstka ministra práce a sociálních věcí pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů JUDr. Čestmíra Sajdy, MBA jsem se proto zeptal: „Pane náměstku, je nebo není problém s čerpáním peněz z fondů Evropské unie?“
Tato problematika velmi často není viděna ve správném úhlu. Čerpání je ta částka, o kterou český platební orgán požádá Evropskou komisi, aby byla proplacena. Před tím, než daný platební orgán požádá a než certifikuje výdaje, o které žádá, proběhne celá řada procesů. Je tedy potřeba vidět, že ono čerpání – přísun peněz do České republiky – je až posledním krokem. Např. v rámci Evropského sociálního fondu máme tři programy. U Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, který se týká území České republiky vyjma Prahy, bylo vyhodnoceno přes čtyři tisíce projektů. Z nich bylo více než tisíc přijato. Protože se jedná o projekty v rámci sociální oblasti, bylo vládou rozhodnuto, že budou financovány nejen do výše pětasedmdesáti procent uznatelných nákladů krytých Evropskou unií, ale že se zbytek dofinancuje ze státního rozpočtu, tak aby byly vůbec realizovatelné. Projekty v oblasti sociálního začleňování, vzdělávání, rekvalifikací apod. totiž velmi často realizují nevládní neziskové organizace, které nemají prostředky na to, aby je zahájily. Proto se jim do začátku dává záloha z kofinancování, což je třeba dvacet procent. Projekt se nastartuje, avšak tím ještě nelze požádat o certifikaci a financování z Evropské unie, protože na to je podle pravidel potřeba něco jiného. Takže v rámci Evropského sociálního fondu má veškeré čerpání trochu zpoždění. To ale neznamená, že se nečerpá. V současné době vůbec nehrozí, že bychom nedočerpali alokaci 2004 podle pravidla "N + 2 ", jež umožňuje čerpání alokovaných investic do konce druhého roku po ukončení daného roku. Dnes už máme kontrahován dostatečný objem schválených projektů na to, aby se vyčerpala i částka určená na rok 2005. Částku pro období 2006 můžeme vyčerpat až do konce roku 2008.

Pane náměstku, co na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR spadá do vašich kompetencí?
Odpovídám za spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako jsou Mezinárodní organizace práce nebo OSN, OECD, atd. Odpovídám za bilaterální vztahy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vede, tzn. jednání s různými státy a jejich ministerstvy, v rámci nichž se dělají například dohody o sociálním zabezpečení, které jsou velice důležité pro pohyb a také zahraniční pracovní pobyty v cizině u občanů naší země a občanů země, s níž dohodu uzavíráme, tak aby byli zabezpečeni na důchod, sociálními dávkami apod. V současné době jsme dokončili dohodu se Sýrií a s Tuniskem. Budeme dokončovat dohodu s Ruskou federací. Chystáme poslední kolo jednání se Spojenými státy americkými. Ze své iniciativy jsme teď zahájili jednání s Jižní Koreou, abychom podpořili příliv investic do České republiky. První osobní setkání by měla proběhnout v květnu a červnu tohoto roku. Urychlujeme start jednání s Japonskem. Revidujeme smlouvy se zeměmi bývalé Jugoslávie atd. Tolik k bilaterálním vztahům. Do mé působnosti spadá i otázka imigrace a integrace cizinců v České republice, k této činnosti také patří pilotní projekt výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků na ta místa, která se nedaří zaplnit našimi občany, tedy např. i v hotelnictví, lázeňství atd. Dále vytvářím vztahy s Evropskou unií – přípravu norem a direktiv v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů a integraci cizinců a zároveň pode mne spadá Evropský sociální fond. V neposlední řadě jsem zodpovědný za problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Politika rovných příležitostí žen a mužů je i dnes stále ještě trochu podceňována. Jde o to využít potenciál žen, který je podle mého názoru největší konkurenční výhodou Evropy. Proto je tato politika pro budoucnost hodně důležitá.

Česko se vylidňuje. To se dá řešit dvojím způsobem. Buď se intenzivněji množit, nebo imigrací, kterou rozumné vyspělé státy podporují. Tedy imigraci lidí, kteří jsou společnosti užiteční.
Trendy demografického vývoje jsou pro Českou republiku a Evropskou unii velké téma, a my se snažíme, abychom jej dokázali pozitivně ovlivnit. Ano, jedním z nástrojů, jak je ovlivňovat, je imigrace, o níž ve třetím vydání Všudybylu 2005 hovořil generální ředitel SIEMENS Česká republika Ing. Pavel Kafka, když konstatoval:
„Svět je globální. Americký hospodářský růst se opírá o imigraci pracovních sil. Imigraci bychom měli cíleně podporovat už proto, že tu máme "úzká místa“ (když bude chybět deset konstruktérů ve fabrice, může se stát, že tisíc dělníků nebude mít práci). Musíme tedy vytvořit podmínky, jako spousta jiných států, aby do Česka přicházely profese, které potřebujeme," (viz www.e-vsudybyl.cz, heslo pro fulltextový vyhledávač: „Čím si chceme v této zemi vydělávat“). Imigrace však přirozenou demografickou obnovu nemůže v žádné zemi nahradit v plné míře. Chtěli bychom proto, aby byla více společensky doceněna úloha rodiny, péče o děti atd. Předpokládám, že toto by mohlo být jedno ze stěžejních témat po dobu našeho předsednictví v Evropské unii, které Českou republiku čeká v první polovině roku 2009. Co se týče demografického vývoje v Česku, musí se připravit celý komplex opatření pro to, abychom jej pozitivně ovlivnili. Ze zkušeností jiných států se ukazuje, že rychlá propopulační opatření dlouhodobě nevedou ke kýženým výsledkům, ale naopak, přinášejí řadu negativních průvodních projevů.

A ještě mi dovolte nastolit poslední téma, a to co vy a cestovní ruch?
Ten je pro mne pořád oblastí, které se věnuji a v našem úseku na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR nejsem sám, lépe informovaní vědí, že zde mohou potkat více známých tváří, dříve aktivních v cestovním ruchu. Těší mě, že stále dostávám pozvánky s žádostí o vystoupení nebo účast v různých diskusích, a to i ze zahraničí.. Bohužel, nestíhám všechno, co bych chtěl. Odvětví cestovního ruchu ale sleduji, nyní především se zaměřením na státní politiku rozvoje cestovního ruchu, které jsme, myslím, položili kdysi na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR solidní základy. Nakonec i v rámci svých kompetencí zde na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR podporujeme rekvalifikace, vzdělávání, část našeho úsilí je zaměřena přímo na cestovní ruch apod. Snažíme se, aby akce (jež jdou od nás z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) lidem a prostřednictvím lidí českému průmyslu cestovního ruchu pomáhaly.

www.mpsv.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo