Menu

Bezpečnost na Václavském náměstí

12. 04. 2019

Sdružení Nového Města pražského spolu s protidrogovou komisí, jíž je spolek již zhruba rok členem a komisí k problematice naháněčů na Václavském náměstí řeší na pracovních workshopech bezpečnost na Václavském náměstí. Zabývají se problematikou naháněčů do nevěstinců, kteří jsou současně v drtivé většině i dealery drog na Václavském náměstí. Efektem činnosti obou komisí a zejména velice dobrou a intenzivní prací místního oddělení Policie ČR Krakovská, kriminálky, cizinecké policie i městské policie je výrazné snížení počtu naháněčů na Václaváku. Mezi další body dlouhodobého řešení je například snaha o znovuzavedení sankce zákazu pobytu za notoricky se opakující páchání přestupků či snaha o úpravu zákona o přestupcích pro možnost řešení veškerých nařízení obcí pro Polici ČR i strážníky městské policie příkazem na místě. Což by byl zejména u tak zvaných „naháněčů“ významný nástroj k řešení jejich protiprávních jednání a výrazné zjednodušení a zrychlení agendy projednávání těchto skutků. Nebo možnosti omezení provozní doby v podnicích a klubech, které jsou dlouhodobě problematické z pohledu narušování veřejného pořádku či o informovanosti turistů, přijíždějících do centra Prahy o zde platných vyhláškách a nařízeních. Bezpečnost na Václavském náměstí zahrnuje celou řadu aspektů, kterými je třeba se intenzivně zabývat a řešit je. 
„Policie ČR zde na Václaváku již několik měsíců pravidelně dělá specializované akce 3-5x v týdnu, tyto akce se nyní ještě rozšíří. Velmi to kvitujeme a je to na Václaváku znát,“ uvádí Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského, spolku, který již 14 let bojuje za lepší Václavák. „Mezi projednávanými body zazněla řada podnětů, například zda byly ze strany Ministerstva vnitra ověřeny možnosti pro udělení sankce ve formě rozhodnutí, která by krátkodobě omezila pobyt v konkrétní lokalitě za soustavné páchání přestupků. Projednávala se možnost vydání vyhlášky k omezení provozní doby některých podniků v určených lokalitách se zástupcem Magistrátu hl. m. Prahy, a to v zájmu řádného uplatňování práva na pokojné bydlení ze strany občanů Prahy 1 a dále za účelem zajištění veřejného pořádku v těchto oblastech. Jednáním je přítomný i nově vzniklý noční starosta Prahy, dodává Jan Adámek. 
„Z provedených akcí na noční prodej drog z okolí Václavského náměstí je zjištěno, že 85 % všech zájmových osob, které se zde pohybují v komunitách prodejců drog a v mnoha případech mají u sebe určité množství drogy, jsou občané států mimo Evropskou Unii, a proto je třeba rovněž cílit, i za pomocí sankcí, především do těchto skupin přestupců. Řešení této oblasti je dlouhodobě propíráno a mělo by být prioritou nás všech ji všemi dostupnými prostředky řešit,“ uvádí mjr. Mgr. Petr Víšek „Dále bych rád připomenul i problém prostituce na Václavském náměstí, kdy v současné době nelze podle rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tyto zejména bulharské občanky za opakované páchání tohoto druhu přestupků vyhostit ze země, jak tomu bylo doposud, protože je toto dle soudu diskriminační. Zde by se diskutovaný druh sankce zákazu pobytu za opakované páchání přestupků rovněž výrazně efektivně uplatnil,“ dodává mjr. Mgr. Petr Víšek. 
„Rád bych informoval veřejnost o probíhajících akcích ze strany Policie ČR, které byly konány v uplynulém období zejména v oblasti Václavského a Staroměstského náměstí tzv. „v ulicích“, a to nejen vůči naháněčům do klubů, ale zejména též vůči prodejcům drog a dalším problematikám veřejného pořádku, které do jisté míry s některými podniky též souvisely,“ uvádí plk. JUDr. Mgr. Bc. Marek Ruda 
„V průběhu celého roku 2018 probíhaly tyto akce ve výrazně vyšších počtech, a to v průměru 3 x týdně. Při těchto akcích bylo odhaleno několik tisíc přestupků a mnoho desítek trestných činů, souvisejících s uvedenými problematikami. Protože však situace v centru nevykazovala ke konci roku dostatečné, očekávané zlepšení v daných oblastech, byl počet policejních akcí od prosince roku 2018 do dnešních dnů výrazně zesílen, a to v průměru na 5 akcí týdně. Rovněž bylo stanoveno několik typů těchto akcí, a to s taktickým plánováním podle jednotlivých problematik. Potvrdilo se to, že většina z přestupců tzv. naháněčů je spojena rovněž s prodejem drog. Čistě k této problematice byla proto vytvořena speciální operativní skupina, díky které bylo za poslední 2 měsíce zadrženo zhruba 40 pachatelů trestných činů, souvisejících s prodejem nebo s držením drog,“ dodává plk. JUDr. Mgr. Bc. Marek Ruda  
V rámci jednání byla projevena všeobecná shoda v tom, že je třeba požadavek na znovuzavedení tohoto druhu sankce prezentovat s odůvodněními v duchu shora nastíněného. Nikoli pouze jako prostředek k persekuci osob žebrajících apod., nebo že Obce mohou v oblasti samostatné působ­nosti upravovat provozní dobu pohostinských zařízení v souvislosti s ochra­nou veřejného pořádku a nočního klidu. Jestliže totiž v konkrétním případě do­jde k omezení provozní doby hostinských zařízení, chrání se tím nejen veřejný zájem, ale současně i právo na pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého/rodinného života v širším slova smyslu. Ústavní soud tady přehodnotil přístup k právu na podnikání tak, že se nejedná o právo neomezené a je třeba jej vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy druhých osob, stejně jako s ochranou veřejného zájmu. 
Díky spojení sil a úsilí spolku, občanských aktivit a státní správy se v poslední době podařilo a daří v problematice bezpečnosti dosahovat konkrétních výsledků. Tématu se budou všechny subjekty nadále intenzivně věnovat, aby Václavské náměstí znovunabylo noblesu evropských náměstí, kde se budou cítit dobře všichni, poté co vyjdou v šatech z divadel, starší páry nebo skupiny mladých lidí. Odchod z Václavského náměstí se nebude rovnat zběsilému úprku do klidnějších částí Prahy na víno po kulturním zážitku.
Připravila Kateřina Goroškov Řeháková.

www.CentrumPrahy.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba