Menu

Snížení ceny certifikace Czech Specials

04. 05. 2020

Projekt Czech Special podporuje restaurace, které dobře vaří českou kuchyni a je zároveň certifikační značkou, stvrzující, že jsou v takto označeném podniku poskytovány kvalitní služby. Nyní byl v rámci podpory české gastronomie snížen certifikační poplatek na jednotných 750 Kč + DPH, což potrvá až do 30.4. 2021. Je-li vaše restaurace vyhlášená specialitami české kuchyně v tradičním či moderním pojetí, neváhejte se do projektu zapojit!

bann

Pravidla pro certifikaci

 
     A) Podmínky pro udělení certifikátu: 

Žadatel o certifikát Czech Specials musí splňovat tyto podmínky:

 

1) Profesní způsobilost

Provozovatel vlastní a je schopen doložit příslušná povolení k provozování pohostinství (kopie živnostenského listu, kolaudační rozhodnutí, nájemní smlouvu). Provozovatel deklaruje, že splňuje všechny platné legislativní předpisy upravující předmětné podnikání, včetně hygienických předpisů a předpisů spojených s bezpečností práce a bezpečností hostů.
 

2) Transparentnost nabídky a poctivost v prodeji

V restauraci je k dispozici jídelní lístek, minimálně dvojjazyčný, s vyznačením cen pokrmů a obsluha je na požádání schopna podat zákazníkovi informace o jakémkoli pokrmu v nabídce. Jídelní lístek je přehledný, v přiměřeném rozsahu a jeho skladba naznačuje vysokou obrátku používaných surovin a tím i jejich čerstvost. Restaurace má v nabídce tuzemské víno a pivo.
 

3) Čistotu a dobrý stav vybavení restaurace

Restaurace je vybavena čistým nábytkem a inventářem, který nejeví známky poškození (vybavení může být i starší, ale zjevně dobře udržované). Toalety restaurace jsou čisté pravidelně udržované a vybavení plně funkční a nepoškozené. Restaurace je dostatečně odvětraná bez známek zápachu z kuchyně.
 

4) Kvalitu obsluhy a její přístup k hostovi 

Obsluhující jsou příjemní a působí přátelským dojmem, mají jednotné a čisté pracovní oblečení. Host je při příchodu personálem přivítán a je s ním aktivně komunikováno, obsluha hostů je profesionálně zvládnuta a je dostatečně rychlá. Obsluhující mají znalost o projektu a jsou schopni doporučit hostovi pokrm a vysvětlit základní principy projektu Czech Specials.  

 1. 5) Kritéria české kuchyně

  V nabídce jídelního lístku jsou k dispozici pokrmy české kuchyně a speciality regionální kuchyně schválené jako Czech Specials (www.czechspecials.cz/recepty), a to nejméně jedna polévka a dvě hlavní jídla. 
  Provozovatel se zavazuje, že umožní kontrole degustaci tradiční české speciality dle výběru a jednoho nápoje na náklady provozovatele, a to i při případné následné kontrole. 

      B) Povinnosti provozovatele a CzechTourism

  Povinnosti Provozovatele

  1) Provozovatel je povinen do dvou týdnů po přidělení certifikátu označit české pokrmy, za které obdržela restaurace značku Czech Specials přímo na jídelním lístku, nebo tato jídla prezentovat na zvláštní kartě s logy projektu. Personál  restaurace by měl být poučen o projektu a o významu loga Czech Specials u nabízených jídel. Provozovatel se také zavazuje umístit přidělenou samolepku se znakem Czech Specials na viditelném místě u vstupu, nejlépe na vchodových dveřích restaurace, umístit certifikát a porcelánovou plaketu s logem projektu na viditelném místě uvnitř restaurace.

  2) Toto označení je Provozovatel povinen dodržovat po celou dobu, po kterou bude jeho certifikace platná. Stejně tak je povinen splňovat po tuto dobu podmínky pro přidělení certifikátu.

  3) Provozovatel poskytne CzechTourismu příslušné kontaktní údaje (adresu, telefon, webové stránky, které budou použity pro propagaci provozoven (restaurací) v rámci projektu.

  4) Provozovatel se zavazuje poskytnout a aktualizovat fotografie provozovny a souhlasí s použitím těchto fotografií při dalších marketingových aktivitách projektu Czech Specials.

  5)  Provozovatel v souladu s §§ 84–90 a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,  uděluje CzechTourismu  oprávnění k užití fotografií své restaurace, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho restaurace nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s certifikací restaurace a plněním podmínek certifikace, které CzechTourismu poskytl, a to pro komerční i nekomerční účely, ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich případnou následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Provozovatel uděluje CzechTourismu tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Použije-li Provozovatel dílo třetí osoby nebo je-li na fotografiích či jiném audiovizuálním díle vyfocena, nahrána či jinak zachycena třetí osoba či její projev, je Provozovatel povinen zajistit a písemně zdokumentovat oprávnění k užití příslušní fotografie či jiného audiovizuálního díla ve výše uvedeném rozsahu, a to případně i včetně práva převodu těchto práv na CzechTourism. Pořídí-li v souvislosti s udělením certifikace nebo plněním jejích podmínek CzechTourism  nebo jím pověřená třetí strana fotografie nebo audiovizuální záznamy, pak před uveřejněním těchto děl je CzechTourism povinen si u Provozovatele vyžádat souhlas s publikováním takových děl. Souhlas Provozovatel poskytne písemnou formou.

  6)  Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s certifikací v rámci projektu Czech Specials je zpracována samostatně a je dostupná na adrese: www.czechspecials.cz

  Závazek CzechTourismu

  CzechTourism se zavazuje, že zajistí zveřejnění v této žádosti uvedených kontaktních údajů na stránkách projektu Czech Specials (www.czechspecials.cz), na Facebooku CzechSpecials nebo Ochutnejte ČR www.facebook.com/czechspecials/ a dle možností bude Provozovatele propagovat v seznamech stravovacích zařízení, u domácích a zahraničních cestovních kanceláří, AHR ČR, AKC ČR a případně i v rámci akcí pořádaných agenturou CzechTourism.
 2.  

      C) Ostatní

  1) Certifikát se uděluje na tříleté období začínajícím datem udělení certifikace. Po uplynutí toho období může provozovatel zažádat o obnovení certifikace (recertifikace) na další tříleté období. Pokud tak neučiní, je povinen veškeré označení a certifikát Czech Specials z provozovny odstranit a dále ho nepoužívat.

  2) Postup pro získání certifikátu Czech Specials naleznete na: http://www.czechspecials.cz/certification/postup-ziskani-certifikatu 
  Žádost o certifikaci žadatel podává prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na adrese: http://www.czechspecials.cz/certification/zadost-o-certifikaci

  3) V případě, že restaurace ukončí svůj provoz, je Provozovatel povinen nahlásit toto ukončení administrátorovi projektu AKC ČR (projekty@akc.cz).

  4) Administrační poplatek za udělení certifikátu a plakety Czech Specials byl  mimořádně snížen, z důvodu podpory české gastronomie  zasažené důsledky  pandemie, a to od 1.4.2020 do 30.4.2021  na 750 Kč Kč + DPH

  5)  Administrátoři projektu (AKC ČR, AHR ČR a CzechTourism) mají právo kdykoliv během certifikovaného období učinit následnou kontrolu dodržování podmínek certifikace a v případě porušení podmínek projektu či jiném závažném pochybení, které by poškozovalo dobré jméno značky, certifikát Czech Specials odejmout.

  www.czechspecials.cz

 3. Image result for czech specials logo


Archiv