Menu

Předindustriální krajina Horácka

15. 01. 2021

Ve vestibulu Horáckého Muzea v Novém Městě na Moravě bude od 22. ledna 2021 k vidění výstava fotografií horácké krajiny. Konkrétně se jedná o fotografie vybraných území, jejichž struktura nebyla prakticky dotčena společenským vývojem posledních 200 let. Výstava je volně přístupná během otvírací doby muzea, zájemcům o hlubší seznámení se s tématem je na pokladně k dispozici tištěný katalog.

p1060063


Výstavu připravili geografové z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky jako jeden z výsledků výzkumu „předindustriální krajiny“ na Moravě. Jak konstatuje autor výstavy Tomáš Krejčí: „Naším cílem bylo vytvořit obsáhlou databázi takových segmentů krajiny, které si do dnešních dnů zachovaly svůj ráz/strukturu ve stejné podobě, jakou měly před r. 1850.“ V případě severního Horácka se jedná zejména o lokality se zachovalou parcelací pozemků, které jsou vzájemně odděleny liniovými remízky; pro pás území mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem je místy charakteristická i původní zástavba. Tato původní struktura se zachovala i přes významnou funkční změnu, kterou v regionu byla přeměna orné půdy na trvalý travní porost.

Autoři výstavy považují téma „předindustriální krajiny“ za otevřené – Tomáš Krejčí k tomu dodává: „I vzhledem k rozsahu zkoumaného území Moravy mohla některá místa uniknout naší pozornosti, proto uvítáme případné tipy a podněty ze strany návštěvníků výstavy či dalších zájemců na zajímavé lokality na severním Horácku.“

Kontaktovat autory je možné přes e-mail predindustrial@ugn.cas.cz, případně na stránkách www.geonika.cz. Ke konci roku 2020 vyjde rovněž kniha s vybranými příklady „předindustriální krajiny“ z celé Moravy.
Připravila Alice Hradilová.

https://hm.nmnm.cz/
www.geonika.czArchiv