Menu

Most ze 17. století se opět otevře veřejnosti

06. 05. 2020

portz_insel

Obnova historického cihlového mostu ze 17. století se chýlí k závěru. Díky spolupráci obce Sedlec a rakouského Drasenhofenu v rámci projektu Portz Insel pod vedením města Mikulov se historický most s patnácti cihlovými oblouky navrací do původní podoby a nejspíš již na konci června se otevře veřejnosti. Most je součástí areálu kulturní památky letohrádku Portz Insel.


Projekt Portz Insel je realizován lead partnerem městem Mikulov společně s partnerskými obcemi, kterými jsou Sedlec a rakouský Drasenhofen. Jeho hlavním cílem je obnovit historický cihlový most s patnácti mostními oblouky, dát mu původní podobu a zpřístupnit ho veřejnosti. Most je součástí areálu kulturní památky letohrádku Portz Insel ze 17. století.

Oprava mostu probíhala v několika etapách. Napřed bylo nutné opravit stávající dochované části pod římsou mostu na úrovni vozovky. Z velké části se podařilo použít původní velmi kvalitní cihly, které se našly v okolí mostu. Další etapou bylo doplnění chybějícího zděného zábradlí. K tomuto účelu se musely přivézt cihly nové. Původní výška zábradlí však nevyhovovala dnešním normám, a proto se zábradlí doplnilo jednoduchou kovářskou nadstavbou. Zajímavostí rekonstrukce mostu například je, že při očištění mostovky vozovky od nánosu zeminy, který místy činil až 0,5 metru, byla nalezena původní vápencová dlažba pocházející z doby vzniku mostu, tedy z doby vlády kardinála Dietrichsteina. I tato dlažba byla zachráněna a bude sloužit původnímu účelu.

Most se měl otvírat již koncem dubna tohoto roku, ale nakonec se musel změnit projekt a otevření se posunulo na konec června. V průběhu stavebních prací se totiž vyskytly neočekávané okolnosti. Po provedení výkopů a odtěžení zeminy kolem mostu kvůli rekonstrukci mostních pilířů měl být tok přeložen na svou původní trasu, a to do nově vybudovaného vyvýšeného betonového koryta. V zimním období byly stavební práce přerušeny a zastavilo se čerpání vody z prostoru sníženého terénu. Na jaře se však zvýšila hladina spodní vody a ta se nyní v místě sníženého okolí mostu zcela vyrovná hladině stávajícího potoka. To přináší nutnost změny projektu. Snahou je odstranit břehy koryta v délce dvanácti metrů pod historickým cihlovým mostem. Tím by vznikla v okolí mostu přirozená souvislá drobná vodní plocha o výměře zhruba tisíc metrů čtverečních.

Kromě prací na opravě samotného mostu byly v rámci projektu vybudovány chybějící cesty pro přístup k mostu v katastrech Mikulova, Sedlce a Drasenhofenu. Ty se v současné době dokončují. Díky tomu vznikne souvislá cestní síť spojující zmíněné katastry, která dosud v lokalitě chyběla.

Kromě již zmíněných stavebních prací byly důležitými výstupy projektu také nově vybudovaná naučná stezka Portz Insel, vydání nové brožury ve třech jazykových mutacích (ČJ, NJ, AJ) a vytvoření webové podsekce. Ty jsou důležité z hlediska přínosu informací o historickém významu této lokality pro širší veřejnost. Nově opravené cesty tak umožní mimo jiné napojení na rakouskou cyklostezku č. 8, takže tato trasa bude vhodná také pro cykloturistiku. Nová naučná stezka má celkem sedm zastavení (šest informačních panelů a jedno odpočinkové místo) a hotová by měla být již počátkem května.

Původně měl projekt končit v červnu 2020. Konečný termín však bude zřejmě lehce posunut, a to právě v souvislosti s posunem stavebních prací a s navazujícími aktivitami projektu.

V rámci programu Evropské unie Interreg V-A Rakousko – Česká republika
je v současné době podporováno přes 60 projektů, kterých se přes 320 partnerů, od univerzit přes muzea až po obce a spolky, a to v programových regionech Dolní Rakousko (Mostviertel-Eisenwurzen, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland – Nordteil), Vídeň, Horní Rakousko (Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf), Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina. Všechny projekty musí vznikat v přeshraniční spolupráci mezi Čechy a Rakušany a musí mít pozitivní přínos pro další vývoj programového území. Interreg V-A Rakousko – Česká republika je realizován v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj (EFRR) Evropské unie. Celkově Interreg poskytl na projekty mezi lety 2014 a 2020 zhruba 97 800 000 eur. Podpora probíhá ve čtyřech tematických oblastech: výzkum a inovace, přírodní prostředí a zdroje, lidské zdroje a spolupráce mezi institucemi.
Připravil Ondřej Píša.

www.at-cz.eu/czArchiv
Česká chuťovka