Menu

Cestovní ruch na příkladech dobré praxe

11. 05. 2018

Jak ilustrují novodobé dějiny, mocipáni méně civilizovaných zemí preferují zadlužování státu a budování závislé ekonomiky, ze které tak jako kdysi z kolonií v obrovských objemech odtékají aktiva posilovat blahobyt do jiných zemí. Těmi, koho zadlužují půjčkami nabíranými kvůli své manažerské impotenci, jsou generace dosud nenarozených obyvatel jimi „spravované“ země. A pak jsou státy, kde velké objemy peněz na veřejné výdaje získávají díky obrovským objemům tržeb formou daní a odvodů. Státy, kde se na tržní úspěšnosti výrobních a nevýrobních oblastí a na financování veřejného sektoru výrazně podílejí i důsledné odvody do veřejných rozpočtů z inkasa trženého od příchozích spotřebitelů, respektive cestovní ruch. Česká republika má téměř veškeré předpoklady, aby turisté jezdili utrácet peníze právě k nám. Z hlediska bezpečnosti, četnosti a bonity turistických cílů jsme jednou z nejbohatších zemí světa. Ještě kdyby tak obyvatelé Česka včetně těch, kteří nepracují a nepodnikají v terciární sféře služeb cestovního ruchu, chtěli být bohatší díky zhodnocování unikátních dispozic své vlasti.

001S ředitelem Kanceláře Asociace krajů ČR RNDr. Janem Hodovským se před hlavní turistickou sezonou potkáváme v jeho kanceláři v Brně.
Pane řediteli, Asociace krajů České republiky je zájmovým sdružením právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.
Tím základním je od vzniku naší asociace v roce 2003 péče o všestranný rozvoj krajů a potřeby jejich obyvatel. Hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů bude možná někomu znít poněkud vágně, ale zejména v posledních letech se ukázalo, že pokud zájmy krajů (například v sociální oblasti, v dopravě, v životním prostředí, ve zdravotnictví atd.) hájí a prosazuje jejich asociace, je to z úrovně ministerstev, vlády i obou komor Parlamentu ČR bráno daleko vážněji, než kdyby kraje vyjednávaly samostatně. Asociace krajů ČR sdružuje všechny kraje České republiky včetně hlavního města Prahy a právě v této týmové síle tkví naše vysoká úspěšnost. Dalším z výrazně pozitivních prvků pak je, že v rámci platformy Asociace krajů ČR se její jednotliví členové nepřetlačují, ale prosazují požadavky, na kterých se shodnou.

Pane doktore, začátkem roku jsme se potkali na tiskové konferenci svolané pořadateli mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour. Co vaše asociace a cestovní ruch?
Cestovní ruch může pozitivně (a někdy i negativně) ovlivňovat ekonomický a sociální rozvoj regionů. Dokáže zvyšovat výkonnost mikroekonomik, podporovat rozvoj infrastruktury a služeb měst a obcí, kultivaci jejich vzhledu a fungování. Naši členové se proto významně zaměřují na podporu a udržitelný rozvoj domácího cestovního ruchu a incomingu. Díky tomu jsme se také potkali i na zmíněné tiskové konferenci, protože členové Asociace krajů ČR se účastní řady veletrhů, prezentací a výstav. Na nich se pak mimo jiné poměrně intenzivně snažíme navazovat mezinárodní, zejména přeshraniční spolupráce.
Problémem Česka je značná disproporce v návštěvnosti jeho regionů turisty. Většina zahraničních turistů totiž směřuje pouze do hlavního města, a pokud do dalších míst Česka, je to z velké většiny formou jednodenních výjezdů. Udržet cizí turisty v mimopražských destinacích víc dní, jak o tom v pátém vydání loňského Všudybylu hovořil hejtman jihomoravského kraje Bohumil Šimek (viz článek „Vrátit do politiky slušnost“), naši členové vnímají jako velkou výzvu. Jako výzvu účinně prezentovat atraktivity a turistické cíle v regionech Moravy, Slezska a Čech, zkrátka směrovat do nich zahraniční a domácí turisty a návštěvníky. V rámci organizovaného cestovního ruchu pak ve spolupráci s touroperátory a incomingovými agenturami chceme upravit stávající pobytová schémata v intencích, o nichž se ve třetím vydání Všudybylu 2017 na konci svého interview zmiňoval hejtman Jiří Čunek (viz článek „Nechci si vymýšlet nějaký příběh“). Tedy, aby tito organizátoři pobytových a poznávacích zájezdů pro své klienty coby výchozí místa při jejich návštěvách České republiky v daleko větším měřítku volili mimopražské destinace a odtud je pak vyváželi za poznáváním dalších míst Česka včetně Prahy.
V Česku jsou vynakládány nemalé finanční prostředky na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu a s nimi spjaté infrastruktury cestovního ruchu. Přesto jsou členové Asociace krajů ČR přesvědčeni, že je co zlepšovat. Jednou z takových oblastí je síť českých autokempů a infrastruktura pro karavaning, který je mezi Evropany čím dál oblíbenější formou cestovatelských aktivit. Když porovnáme průměrnou vybavenost většiny autokempů v krajích České republiky s většinou autokempů ve spolkových zemích našich sousedů a infrastrukturu pro karavaning obecně u turisticky atraktivních míst nebo třeba i odpočívadel, musím konstatovat, že za Západem výrazně pokulháváme. Proto je třeba vytvářet podmínky a pobídky pro rozvoj a rozšiřování tohoto typu zázemí. Je zásadní, aby infrastruktura, kterou ke svým aktivitám potřebují, byla dostatečně kvalitní a motivovala je k dalším a dalším cestám uvnitř České republiky.

Ano, měla by být řešena. Ale řešit nebo neřešit podporu cestovního ruchu, to je, pane řediteli, nejen na osobním zvážení představitelů státní správy a krajských a místních samospráv, ale hlavně věcí společenské poptávky, na základě které mají konat. Domníváte se, že obyvatelé Česka chtějí, aby cizinci navštěvovali Českou republiku? Že si jsou vědomi toho, že v odvodech plynoucích do veřejných rozpočtů z útrat turistů je i určitá suma peněz na jejich starobní důchody, na veřejné zdravotnictví a školství, na platy státních zaměstnanců a další veřejné výdaje? Já se totiž domnívám, že většina z nich si plete cestovní ruch s cestováním a že ho vnímá především jako oblast vyvádění v Česku vydělaných peněz do zahraničí prostřednictvím zájezdů.
I já si myslím, že naši společnost tvoří podíl těch, kteří cestovní ruch vnímají značně redukovaně. Těch, kteří si neuvědomují všechny jeho dimenze a pozitivní přínosy pro české hospodářství, natož pro ně samotné. To, že je s kupní silou a poptávkou turistů přímo a hlavně zprostředkovaně spjata existence řady pracovních míst a podnikatelských příležitostí. Že je s ní spjat rozvoj služeb a dalších věcí, které pomáhají udržovat nebo i zvyšovat jejich životní úroveň a komfort životního stylu. Tady je k zamyšlení určitý směr další propagace a osvěty do vlastních řad, a to zejména na příkladech dobré praxe, kdy díky cestovnímu ruchu došlo v tom kterém místě k pozitivnímu rozvoji. Například ke zkvalitnění infrastruktury a služeb. Právě díky příkladům dobré praxe by lidé mohli snáze pochopit, čemu všemu může rozvoj cestovního ruchu v jejich obcích a městech či regionech napomoci.
Z hlediska posilování obecného uvědomění si pozice a významu cestovního ruchu pro českou ekonomiku a sociální podporu stability regionů může Asociace krajů ČR sehrávat významnou roli. Nikoli však tím, že se bude snažit budovat nějakou infrastrukturu. Role Asociace krajů ČR by měla spočívat v tom, co nejaktivněji se podílet ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a partnery v území na nastavování motivačních prvků rozvoje cestovního ruchu včetně podpůrných propagačních projektů. V podílení se na tvorbě a oponenturách strategických dokumentů. V tom, aby v rozvojových koncepcích na státní úrovni s dopady do regionů byla co nejlépe zakotvena udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Tedy aby kdokoli, kdo myslí rozvoj cestovního ruchu ve prospěch obyvatel České republiky vážně, nenarážel na zbytečné překážky.

www.asociacekraju.czczech specials 2