Menu

Společensky odpovědný cestovní ruch

22. 09. 2018

Rozvoj civilizace nám mnohé dává, ale také mnoho bere. Za pokrok a stále rostoucí komfort platíme daň mj. ztrátou přímého kontaktu s přírodou i ztráty přirozené ozdravné rytmizace našich životů, absencí dobrodružství a s ním spojených příležitostí sebepotvrzování a sebeověřování. Cestovní ruch sice nabízí řešení kompenzující tyto ztráty bez omezení komfortu, avšak jeho působení není bez dopadů. Cestovní ruch prošel od 50-tých let minulého století dynamickým rozvojem svých forem, geografického záběru jím exploatovaných míst, technologického, logistického a organizačního zajištění i masovosti účasti na něm. V mnohých destinacích již poukazují hodnoty indikátorů environmentálních a socio-kulturních dopadů cestovního ruchu na překročení společensky přijatelných mezí jeho únosnosti. Pozornost je proto ve výzkumu i v praxi v rostoucí míře věnována roli společenské odpovědnosti cestovního ruchu, především možností stimulace chování, které respektuje místní přírodní podmínky, společenské zvyklosti a meze únosnosti rozvoje. Základním cílem tohoto úsilí je zvýšení  udržitelnosti cestovního ruchu.

pask

V odborné knize Martiny Páskové a Josefa Zelenky jsou v návaznosti na východiska a zásady udržitelného rozvoje cestovního ruchu analyzovány základní principy jeho společenské odpovědnosti ve třech jejích dimenzích – socio-kulturní, environmentální a ekonomické. Důraz je kladen na přínosy, místní specifičnost a vhodné přístupy aplikace tohoto konceptu v praxi. Prezentovány jsou nejen výzvy a příležitosti, ale také problémy a bariéry přijetí a implementace takové odpovědnosti, která vede individuální i kolektivní aktéry cestovního ruchu ke hledání vyváženého řešení jejich současného rozvoje při zachování podmínek pro rozvoj budoucí.
Kniha, která právě vyšla v nakladatelství IDEA SERVIS, přináší teoretický vhled, potřebný pro pochopení principů, souvislostí, podmínek, faktorů a podstaty předkládaných přístupů a vyložený stručně s odkazy na další zdroje informací, s využitím názorných schémat a s představením vhodných forem cestovního ruchu. Tato teoretická materie je vhodně kombinována s aplikací konceptu společenské odpovědnosti aktéry cestovního ruchu – jednotlivci, firmami, organizacemi a destinačními agenturami. Používání konceptu je ilustrováno uváděním konkrétních příkladů, případových studií a přístupů k přijetí a realizaci celostně pojaté odpovědnosti za environmentální, ekonomické i socio-kulturní efekty cestovního ruchu. Jak ukazuje i přebal knihy, jsou tyto příklady prezentovány i graficky desítkami komentovaných fotografií z celého světa. Výklad doplňují také rejstřík, odkazy na více než 500 odborných zdrojů a také schémata a mentální mapy, strukturující výklad knihy do graficky reprezentovaných logických souvislostí.
Vedle autorů je třeba zmínit i recenzenty, kteří svými cennými připomínkami po podrobném pročtení „digitálního rukopisu“ přispěli ke zvýšení kvality výkladu: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., prof. h.c. (Vysoká škola ekonomická, Praha), doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc) a Mgr. Jaroslav Kacetl, PhD. (Univerzita Hradec Králové).
Připravila Martina Pásková. Související články


Lázeňství Z domova

Luhačovice, základna pro poznávání Valašska, Slovácka a Hané

Lázně Luhačovice jsou krásné, malebné a léčivé v každé roční době. Vždy znovu a znovu okouzlují návštěvníky rozmanitou...

15. 08. 2017

číst dál


Z domova

Viliam Sivek opět zvolen předsedou Fóra cestovního ruchu

Členská základna Fóra cestovního ruchu České republiky opětovně zvolila za svého předsedu Viliama Siveka, který jako čestný předseda...

14. 06. 2018

číst dál


Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar