Menu

Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje

18. 02. 2019

Ministryně Klára Dostálová dnes předložila na vládě akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR, který určuje priority a potřeby České republiky v oblasti rozvoje regionů v následujících dvou letech. Vzhledem k odlišným podmínkám v jednotlivých regionech je smyslem akčního plánu usměrňovat politiku státu tak, aby reagovala právě na tato specifika a soustředila se na největší problémy v daném regionu.

„Akční plán navazuje na plnění Strategie regionálního rozvoje a rozpracovává a vyhodnocuje její plnění. Samotná Strategie je pro náš stát klíčový dokument, který určuje směrování regionální politiky. V nadcházejících letech je potřeba věnovat se zejména podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území, a tím přispět ke snižování regionálních rozdílů. Zároveň chceme podpořit inovativnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Stát se v tomto směru musí chovat systematicky, srozumitelně a předvídatelně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Schválený Akční plán na roky 2019–2020 navazuje na Akční plán zpracovaný pro období 2017–2018. Jedná se o krátkodobý realizační plán, jehož cílem je rozpracovat a konkretizovat opatření Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 a souhrn aktivit k její naplnění. Reaguje zároveň na aktuální potřeby v regionech, mezi které jsou například zlepšování občanské vybavenosti v obcích, na což reagují dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí Akčního plánu je i přehled národních dotačních titulů všech ministerstev.
„Na tvorbě akčního plánu se podíleli členové pracovních skupin. Informace jsme čerpali i prostřednictvím regionálních stálých konferencí a pochopitelně během řady jednání na centrální i regionální úrovni. Paralelně se již soustředíme také na přípravu nové Strategie regionálního rozvoje, dodává ministryně Dostálová. Akční plán naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new
travelcon