Menu

Od začátku roku bylo schváleno k proplacení z evropských fondů téměř 10 miliard Kč

30. 04. 2018

V pondělí 30. dubna jednali v prostorách Úřadu vlády ministři a další partneři na zasedání Rady pro Evropské investiční a strukturální fondy (ESIF). Na programu zasedání byly informace o čerpání v současném programovém období i příprava následujícího programového období, které začne po roce 2020.

„V letošním roce řídicí orgány jednotlivých programů, s výjimkou Programu rozvoje venkova, který má odlišný způsob administrace, plánují předložit Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí žádosti o proplacení téměř 75 miliard Kč. Za první kvartál letošního roku zatím byly ze strany řídicích orgánů předloženy souhrnné žádosti za 9,7 mld. Kč – tedy se nám podařilo zatím dosáhnout téměř 13 % celoročního odhadu. Nejlépe jsou v tomto ohledu na tom Operační program Zaměstnanost a Operační program Doprava, které přesáhly již 22 % ročního odhadu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj a výkonná místopředsedkyně Rady pro ESIF Klára Dostálová.
Mimo aktuálního stavu čerpání a hodnocení jednotlivých programů vzhledem k jejich rizikovosti, zvláště podrobně se ministři věnovali Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost, rizikové oblasti budování vysokorychlostního internetu, kde může ČR z evropských fondů využít téměř 14 miliard korun. Ministři i premiér se shodli, že je v zájmu ČR tyto prostředky smysluplně využít, protože telekomunikační infrastruktura v podobě sítí nové generace je základním předpokladem pro to, aby se v ČR mohly rozvíjet moderní směry Společnosti 4.0, tj. nejen Průmysl 4.0, ale i digitální vzdělávání, eGovernment, elektronické zdravotnictví.
Rada jednala také o přípravě následujícího programového období. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dokument Národní koncepce realizace politiky v České republice po roce 2020, který do konce roku předloží vládě ČR a který bude navrhovat oblasti pro financování z evropských fondů v příštím programovém období. Průběžně také organizuje setkání s partnery z řad odborné veřejnosti. Ministři byli také informováni o přípravách na evropské úrovni a květnovém zveřejnění návrhu legislativy rozpočtu EU (tzv. víceletého finančního rámce) Evropskou komisí.
Rada pro ESIF je poradním orgánem vlády ČR v oblasti koordinace pomoci z ESIF a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na jednání Rady jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

travelcon
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar