Menu

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky

01. 12. 2018

Ve dnech 28.–29. listopadu 2018 se v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, p. o., již podvanácté sešel její nejvyšší orgán – Sněm AMG, který se konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Spolupracujícími institucemi AMG byly Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické centrum, z. s. Partnery XII. Sněmu AMG se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o.

Úkolem XII. Sněmu AMG byla mj. volba nového vedení AMG a příprava jejích koncepcí a strategií na další tříleté období (2019–2021). Mezi své hlavní cíle si AMG zvolila podporu a všestranné zkvalitňování oboru muzejnictví, zvýšení prestiže muzeí a galerií v celospolečenském kontextu, posílení a prohloubení své role při tvorbě zákonných norem, úsilí o změnu právního postavení muzejních institucí jako nedílné součásti systému celoživotního učení, podporu oboru muzeologie a dalšího vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a posílení spolupráce AMG s dalšími partnery, ať již v České republice či v zahraničí. Hlavním výkonným orgánem AMG je sedmičlenná Exekutiva AMG v čele s předsedou, vybraná z osobností, jež řídí muzejní instituce různých velikostí či zaměření. Předsedkyní AMG byla na XII. Sněmu AMG zvolena Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně. Revizní komise AMG představuje nezávislý kontrolní orgán, jehož úkolem je dohlížet na činnost a hospodaření AMG.

Nové vedení AMG vzešlé z XII. Sněmu AMG
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně
PhDr. Jana Hutníková, I. místopředsedkyně AMG, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově
Ing. Richard M. Sicha, II. místopředseda AMG, ředitel Muzea čs. opevnění z let 1935–38, pěch. srubu K-S 14 „U cihelny" Králíky
PhDr. Pavel Ciprian, člen Exekutivy AMG, ředitel Muzea města Brna
PhDr. Sylva Dvořáčková, členka Exekutivy AMG, ředitelka Muzea Novojičínska, p. o.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o.
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře
PhDr. Radka Křížková Červená, předsedkyně Revizní komise AMG
Mgr. Jiří Střecha, člen Revizní komise AMG, ředitel Poštovního muzea České pošty, s. p.
PhDr. Zita Suchánková, členka Revizní komise AMG, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, p. o.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
je největší profesní organizací, sdružující muzea, galerie a další instituce a jednotlivce působící v oboru muzejnictví v celé České republice. V současné době má AMG celkem 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních a 16 čestných členů.
Připravila Anna Komárková.

www.cz-museums.cz

 

Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon