Menu

Stanovisko AHR ČR k návrhu novely o místních poplatcích

21. 05. 2019

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 286) se od počátku zapojovala do přípravy vládní novely zákona o místních poplatcích, který byl projednáván rovněž na úrovni všech profesních svazů a zástupců měst a obcí. AHR ČR podporuje vládní návrh novely zákona, předložený Ministerstvem financí České republiky. Tato novela zákona vytváří prostor pro transparentní výběr místních poplatků od turistů a zároveň podstatně zefektivňuje výběr finančních prostředků pro obce. Tyto prostředky, získané prostřednictvím poplatků z pobytu hostů, by měly sloužit obcím k zajištění služeb pro veřejnost, zlepšení infrastruktury obcí a podpoře cestovního ruchu. Využití těchto prostředků je však plně v kompetenci zastupitelstev obcí.

         AHR ČR podporuje předložený vládní návrh novely zákona o místních poplatcích z následujících důvodů:   

 1. Transparentnost výběru – poplatek bude nově pouze jeden, poplatníkem bude samotný host. Poplatek budou moci vybírat všechny obce bez rozdílu intenzity cestovního ruchu, bude vybírán od všech hostů, bez ohledu na to, zda jsou na služební cestě nebo cestují v rámci vlastní rekreace. Jedná se o systém, již osvědčený v tu­risticky vyspělých zemích. 
 2. Přiměřená výše poplatku – poplatek se bude zvyšovat postupně – z maximální výše 21,– Kč od doby účinnosti zákona, na 50,– Kč za osobu a den do roku 2021. Tím nebudou podnikatelé a turisté vystaveni skokovému nárůstu a budou se moci na změny dostatečně připravit v rámci svých smluvních vztahů, které se mnohdy uzavírají až s dvouletým předstihem. Výše poplatku ovlivňuje rozhodování domácích turistů, zda se v dané obci ubytují a může snížit konkurenceschopnost dané destinace. 
 3.  Zefektivnění výběru poplatků a zvýšení příjmu obcí – systém umožňuje jednoduchou kontrolu výběru poplatků a vzhledem k tomu, že byly vypuštěny výjimky pro obchodní cesty a kongresové hosty, zvýší se příjem obcí i v situaci, kdy nedojde k navýšení poplatku.

  AHR ČR nesouhlasí s návrhem obsaženým v usnesení rozpočtového výboru PSP ČR ze dne 20. března 2019, aby byla maximální výše poplatku za pobyt zvýšena na 100,– Kč.
  Tento návrh by vedl právě ke skokovému navýšení poplatku, který se v závěru v plné výši přenáší na zákazníky, tedy domácí a zahraniční turisty a tím poměrně zásadně prodraží pobyty hostů v dané destinaci. 

K tomuto stanovisku vedou AHR ČR argumenty, vycházející také ze studie, kterou vypracovala Vysoká škola hotelová v Praze:

 1.  Zvýšení ze současných max. 21,– Kč na 100,– Kč, tedy pětinásobek dosavadní hodnoty, je neadekvátní (zahraniční destinace vybírají někdy i více, ale u menšího okruhu osob, zpravidla ale sazba poplatku osciluje okolo max. 3,– €)
 2. Pokud by byla sazba za sjednocené poplatky ve výši 21,– Kč, tzn., zachovala by se výše maximálních sazeb současného stavu, pak by se výše příjmů zvýšila o 156 mil. Kč. 
 3. Dochází k rozšíření počtu obcí, které budou moci místní poplatek z pobytu zavést (předpokládáme oproti současným cca 25 % obcí, že se jejich počet minimálně o 10 %, tj. cca 630, zvýší)
 4. Dochází k rozšíření okruhu osob, které budou poplatek hradit (i obchodní cestující na pracovních /služebních/ cestách)
 5. Dochází k rozšíření objektů, ve kterých je možné poplatek vybírat/uplatňovat (podmínkou již není přechodné ubytování za úplatu v zařízeních určených /kolaudovaných/, ale realizovaný pobyt nepřesahující 60 po sobě jdoucích dnů)
 6. Přes výše uvedené se již ve vládním návrhu zvyšuje maximální sazba na 50 Kč. Skokové zvýšení sazby by přineslo poměrně zásadní šok i pro nejvýznamnější destinaci cestovního ruchu, kterou stále zůstává Praha, ale ještě větším problémem by bylo pro ostatní regiony a pro dalších 6 257 obcí v celé České republice, kde je tato částka daleko za možnostmi hlavně domácích turistů. Přičemž návrh, který byl předložen v rozpočtovém výboru, postrádá jakékoli logické zdůvodnění, jak se právě k této částce dospělo a jaký dopad bude mít hlavně na domácí cestovní ruch a kongresovou turistiku. 

AHR ČR proto vyzývá poslance, aby zvážili výše uvedené argumenty a odmítli návrh na zvýšení sazby poplatku na maximální výši 100,– Kč (bod 12 § 3 d Sazba poplatku). Tento návrh poškodí nejen občany České republiky, kteří se rozhodnou strávit dovolenou ve své zemi, ale zároveň hrozí celkové snížení počtu turistů v jednotlivých destinacích. Poplatek za pobyt nemá mít regulační charakter, ale slouží výhradně k zajištění finančních prostředků pro obce v souvislosti se zvýšeným počtem turistů v konkrétních obdobích turistické sezóny.

AHR ČR podporuje návrh na rozšíření výjimky z poplatku za pobyt u sezónních pracovníků – v bodě 12 § 3b odst. 1, kdy se za písmeno d) vkládá písmeno e), které zní: „vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu.“
Připravila Miluše Jaklová.

www.ahrcr.cz

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new