Menu

Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo konzultaci k návrhu struktury operačních programů pro období 2021-2027

10. 10. 2018

Národní orgán pro koordinaci zahajuje konzultace k architektuře programů pro novou finanční perspektivu po roce 2020. Konzultace budou probíhat během října. Vláda by k návrhu měla zaujmout stanovisko do konce roku 2018.

„Nové období evropských dotací začne v roce 2021 a my usilovně pracujeme na tom, aby vše bylo včas připraveno a přechod mezi programovými obdobími proběhl hladce. Dnes byl při přípravě budoucího období učiněn další milník – resortům jsem zaslala návrh struktury operačních programů, včetně indikativní anotace. Základem pro návrh operačních programů je strategický dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 obsahující návrh budoucích priorit a také analýzy a expertní posudky. Připravili jsme dvě varianty nastavení programů zohledňující zejména pokles prostředků pro Českou republiku, ale odráží se v nich i naše zkušenosti a cíle Evropské komise,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „V následujících týdnech budeme o návrhu diskutovat s širokou skupinou partnerů. V první řadě s odpovědnými ministerstvy, územními partnery, tj. zástupci krajů, měst a obcí, ale i se sociálními partnery a zástupci oborových asociací. Zmíním například jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni, která široce spojuje zástupce všech našich partnerů, které proběhne příští týden.“
Česká republika se aktivně podílí na diskuzích o příštím programovém období od jejich začátku v roce 2016. Stěžejním pro přípravu programů bylo zveřejnění návrhů legislativy k rozpočtu a politice soudržnosti Evropskou komisí během května a června letošního roku. Evropská komise v ní stanovuje pět cílů, ke kterým by podpora z evropských fondů měla přispívat. Na národní úrovni se pak tyto cíle odráží v dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 a v nastavení a počtu programů. Národní orgán pro koordinaci připravil dvě varianty této architektury – první vychází ze současného nastavení s dílčími změnami a staví na kontinuitě. Zachovává již nastavený systému koordinace a komunikace a s tím související předvídatelnost. Umožňuje tak zejména plynulý přechod mezi současným programovým obdobím končícím v roce 2023 a tím budoucím, které by mělo začít v lednu 2021. Druhá varianta pracuje s větší redukcí operačních programů přibližně na polovinu.
Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

travelcon
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar