Menu

MAS Posázaví má k rozdělení z Programu rozvoje venkova téměř 40 milionů korun

08. 01. 2020

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV). K dispozici je 39 239 735 Kč, které se budou rozdělovat ve čtyřech fichích (oblastech podpory): Agroturistika (5 000 000 Kč), Lesy, voda, rekreace (5 000 000 Kč), Podpora místních výrobců (5 000 000 Kč) a Obnova venkova – školky, školy a spolky (24 239 735 Kč). Žádosti se budou přijímat od 8. 1. do 8. 4. 2020. Výzva se vztahuje na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail: zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 4. výzvě PRV. Seminář pro fiche Agroturistika, Lesy, voda, rekreace a Podpora místních výrobců se uskuteční 30. 1. 2020 od 13 hodin, pro fichi Obnova venkova – školky, školy a spolky bude 6. 2. 2020 od 13 hodin.  Oba semináře se uskuteční v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 48 milionů korun. V rámci programu, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů. Ve fichi Obnova venkova budou podporovány projekty zaměřené na stavební úpravy a pořízení vybavení objektů základních a mateřských škol nebo kulturních a spolkových zařízení.

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/…rojekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.
Nebo zde.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 160 milionů korun. Schválené oblasti podpory vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, loni v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.
Připravila Jaroslava Tůmová.

www.posazavi.com
http://leader.posazavi.com/cz/Article.aspx?…

poszav_-_logo