Menu

Klára Dostálová: Čerpat evropské fondy se nám v letošním roce daří

14. 05. 2019

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složená z ministrů a dalších partnerů dnes na Ministerstvu pro místní rozvoj projednala aktuální stav čerpání tematických operačních programů a pokrok v přípravě příštího programového období. Téměř 424 miliard korun, což je již více než 73 % prostředků, bylo k 30. dubnu 2019 právně přislíbeno úspěšným žadatelům.

„Čerpání evropských prostředků pro rozvoj České republiky se nám v letošním roce daří. S kolegy jsme dnes projednali aktuální čísla i s ohledem na včasné splnění pravidla n+3 v letošním roce. Většina programů již nyní limit stanovený Evropskou komisí splňuje. Jako rizikový se v tuto chvíli jeví jen program na podporu podnikání a pražský Pól růstu. Do konce července také vládním kolegům předložím podrobný materiál o oblastech financování a podporovaných aktivitách v příštím programovém období 2021–2027, na kterém nyní s partnery intenzivně pracujeme a který je základem pro budoucí Dohodu o partnerství s Evropskou komisí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
'V rámci vyhlášených výzev byly do konce dubna 2019 vydány právní akty o poskytnutí či převodu podpory v celkové výši 423,8 mld. Kč, což činí 73,1 % hlavní alokace evropských prostředků pro ČR. Nejlépe si v této statistice vede Operační program Zaměstnanost a pak Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemcům bylo do konce dubna 2019 proplaceno 213 mld. Kč, tj. 36,7 % vyjednaného objemu peněz.
Rada ESIF je poradním orgánem vlády ČR v oblasti koordinace podpory z ESIF a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na programu jednání Rady ESIF jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new