Menu

AHR vyzývá vládu k dalšímu kompenzování gastronomického sektoru

10. 12. 2020

Otveřený dopis prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR předsedovi vlády České republiky z 9. prosince 2020 s výzvou ke kompenzaci škod

Vážený pane premiére,
připojujeme se k dopisu České barmanské asociace a výzvě, k zahájení jednání o kompenzaci škod, která v letošním roce vznikla z důvodů opatření vlády podnikatelům ve veřejném stravování. Předložili jsme opakovaně parametry, z nichž by kompenzace mohly vycházet a které jsou navázány na dřívější aktivní odvody podnikatelů do státního rozpočtu. Do dnešního dne však nedošlo k dokončení probíhajících jednání přesto, že přichází nová a nová omezení.

Až dosud jsme vždy respektovali opakovaná omezení gastronomických podniků, které se přímo dotýkají také ubytovacích služeb, chtěli bychom vás informovat, že podnikatelé v oblasti služeb cestovního ruchu a gastronomie se již cítí diskriminováni a poškozeni. V první řadě tvrzení, se kterým se opakovaně setkáváme ze strany vlády, že pohostinství je zásadním faktorem pro nárůst počtu nakažených, až dosud nebylo podloženo žádnými relevantními údaji. Dále je nutno konstatovat, že provozy restaurací byly již omezeny na 50% kapacitu a naše organizace předložila standardy k maximální prevenci šíření onemocnění. Pokud došlo v uplynulých dnech k jakýmkoliv dílčím porušením opatření ze strany provozovatelů služeb veřejného stravování, pak je zcela relevantní dané podniky sankcionovat, případně uzavřít. To je plně v kompetenci hygieniků a případně Policie ČR. Pokud připustíme jinou variantu, tedy plošnou sankci pro celý obor, museli bychom se ptát, jestli je stát nadále schopen prostřednictvím svých složek vykonávat správu na poli kontroly dodržování zákonných povinností nebo jestli je jen jednodušší rozhodnout o potrestání všech, než hledat jednotlivé viníky. Nyní dochází k další nesystémové změně nedávno schváleného systému PES, která diskriminuje pouze úzkou skupinu podnikatelů v pohostinství, přičemž data o tom, že by tyto provozy měly jiný, resp. výraznější vliv na šíření viru oproti jiným provozovnám, neexistují. Změnou otevírací doby ve třetím stupni, přijdou podnikatelé opět možná až o 60% z tržeb z již poloviční kapacity svých podniků. Vliv tohoto opatření na celkový vývoj pandemie, bude podle našeho názoru minimální, ekonomické dopady značné.

V prostředí stále se měnících podmínek provozování služeb veřejného stravování není možné podnikat. Podporovali jsme vznik systému PES, byť k některým opatřením v jednotlivých stupních jsme opakovaně předkládali připomínky, které nebyly vyslyšeny. Byl to alespoň systém, který byl předvídatelný a jasně deklaroval, jaká omezení mohou podnikatelé a veřejnost očekávat.

Naše asociace je zásadně proti jakémukoliv avizovanému porušování vládních opatření ze strany poskytovatelů služeb. Na druhou stranu by tyto tendence měly být vnímány jako vyjádření názoru a nálady mezi podnikateli v našem oboru, kteří jsou již mnohdy na konci svých sil. Je velmi pravděpodobné, že dojde opět k dalšímu uzavření provozů. Stále není jasné, jaký bude režim letošního Silvestra, ale představa, že lidé nevyjdou do ulic oslavit nový rok je téměř nereálná. Naše asociace předložila jasné plány na to, jakým způsobem mohou restaurace fungovat z pohledu hygieny, rozestupů a dodržování dalších povinností, které byly široce akceptovány a jsou rovněž dodržovány a dávají jistotu, že setkávání lidí v oficiálních provozovnách je mnohem bezpečnější než jejich setkávání mimo ně, bez respektování jakýchkoli omezení. Je nutno vyjádřit přesvědčení, že předvánoční čas je právě tím časem, kdy se lidé setkávají a omezení či uzavření restauračních provozů na tom nic nezmění. Výsledkem tak bude jen jejich přesun do nekontrolovaných nelegálních klubů a podobných forem setkávání.

Opakovaně upozorňujeme, že většinu ekonomické zátěže opatření v boji s pandemií nesou právě služby, gastronomie a obchod. Z tohoto důvodu je zcela legitimní, aby vláda, ať již do budoucna rozhodne o dalších krocích jakkoliv, souběžně přišla s jasným plánem kompenzací těm, kteří jsou těmito opatřeními dotčeni stejně, jako v jiných zemích EU. Není možné se domnívat, že sektor služeb ponese celé břemeno omezení, aniž by získal adekvátní podporu ze strany státu, jehož úloha je v této době mimo jiné i taková, kdy by měl udržovat rovnováhu mezi jednotlivými segmenty ekonomiky a negativní důsledky pandemie jakožto objektivní okolnosti nejvíce postiženým kompenzovat. Vážíme si programů na udržení pracovníků, stejně jako možnosti sanovat náklady spojené s nájmy prostor. Na druhou stranu škody, kterým čelí již téměř rok podnikatelé ve službách veřejného stravování jsou mnohem vyšší a možnost poskytovat své služby v plném rozsahu je stále v nedohlednu.
Předem děkujeme za vyjádření a jsme připraveni o dalších krocích jednat.

S pozdravem
Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

www.ahrcr.cz
 

Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials